Sociaal-maatschappelijke vraagstukken

De laatste jaren is het sociaal domein volop in beweging. Van een toenemende belangstelling voor 'Achter de Voordeur-projecten' tot vergaande decentralisatie van beleid- en uitvoeringsverantwoordelijkheid voor gemeenten. Sociale wijkteams zijn in dit kader een vaak toegepaste werkwijze.

Bij 'Achter de Voordeur-projecten' en sociale wijkteams is de grens van het toelaatbare een interessant vraagstuk. Hoever mag de samenleving doordringen in het privédomein van het gezin? Wezenlijke aspecten daarbij zijn het recht op privacy enerzijds en anderzijds oprechte zorgen over het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van met name kinderen, maar ook volwassenen. Welke informatie mag worden gedeeld en met wie en met welk doel?

De decentralisatie van allerlei bevoegdheden van rijk en provincie naar de gemeenten binnen het sociaal domein, biedt kansen voor een integrale benadering van sociaal maatschappelijke vraagstukken waarmee burgers worden geconfronteerd. De Participatiewet, de decentralisaties van de AWBZ in relatie tot de WMO en de transitie (en transformatie) van de Jeugdzorg, bieden kansen die gemeenten voortvarend en vooral integraal moeten willen oppakken.

AlphaVisie is betrokken geweest bij de ontwikkeling van grootstedelijke toepassing van een Achter de voordeur-project, naar aanleiding waarvan Sociale Teams zijn opgezet (bieden van basisondersteuning aan gezinnen ten aanzien van gezinsmanagement). Een belangrijke legitimatie van deze aanpak is het 'Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind'. De verantwoordelijkheid van de samenleving, vertegenwoordigd door de overheid, is ten aanzien van een (kwetsbaar) kind van een andere orde dan die ten aanzien van volwassenen.

Verder heeft AlphaVisie onderzoek gedaan naar samenwerking en afstemming tussen verschillende (hulpverlenings)organisaties rondom gezinnen met problemen en het herinrichten van zorgstructuren.

Een rode draad in de ontwikkeling van integraal sociaal beleid en een 'Achter de voordeur-aanpak' is, volgens AlphaVisie, het aanspreken op en het stimuleren en versterken van de Eigen Kracht, Eigen Verantwoordelijkheid en Eigen Regie van de burger. Doel daarbij is de burger, binnen zijn of haar mogelijkheden, optimaal zelfredzaam te doen zijn.

Wilt u meer weten over:

• Sociale Teams (basisondersteuning van gezinnen ten aanzien van gezinsmanagement)

• Samenwerking tussen (hulpverlenings)organisaties en overheid rondom gezinnen met
  gezinsmanagementproblemen/zorgstructuren/ondersteuningsnetwerken

of

• Ontwikkeling van integraal sociaal beleid

neem dan contact op met AlphaVisie via het contactformulier.