Thema's

Thema’s waarop AlphaVisie | Martin Penninga-Smith actief is (geweest) of kan zijn.

Coaching,
• Coaching & Neurostimulatie bij (dreigende) klachten vanwege depressie, burn-out en stress (klik hier voor informatie over Employability en Verzuim)
• Coaching; loopbaan coaching en coaching algemeen
• Coaching politici
• Coachulting managers, beleidsadviseurs en projectleiders (klik hier voor informatie over toepassing coachulting)

Organisatieontwikkeling, -verandering en management
• Interim bestuurder-directeur
• Kwartiermaker Governance Arbeidsmarktregio
• Kwartiermaker Regionale Werkgeversdienstverlening & Matching
• Projectleider Regionaal Werkbedrijf
• Cultuurveranderingsproces
• Crisismanagement
• Reorganisatie gesubsidieerde arbeid
• Management intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie gesubsidieerde arbeid
• Advies ontwikkeling regionale werkgeversbenadering (werkgeversservicepunt) door samenwerkende gemeenten
• Facilitering proces visieontwikkeling
• Verzuimpreventie, re-integratie bij verzuim en employability (klik hier voor informatie over Employability en
   Verzuim
)

 Sociaal-maatschappelijke vraagstukken
• Integraal beleid Sociaal Domein, samenhangend sociaal beleid op diverse leefgebieden (o.a. Welzijn, Participatiewet, 
  WMO/AWBZ, Transitie Jeugdzorg), Arbeidsmarkt(innovatie), loonwaarde, arbeidsproductiviteit, gesubsidieerde
  arbeid, Wsw, re-integratie
• Samenwerking en inzet van zorg en hulpverlening rondom (multiproblem) gezinnen, Sociale Teams en Achter de
  Voordeur-projecten (klik hier voor een toelichting op sociaal-maatschappelijke vraagstukken)
• (door)Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin, zorgstructuren en ondersteuningsnetwerken (1 gezin 1 plan) voor kinderen,
  jongeren en ouders mede in relatie tot Transitie (transformatie) Jeugdzorg
• Wijk- en buurtontwikkeling/welzijn (sociale cohesie) o.a. bedenker FierO-concept: multifunctioneel concept
  gericht op Ontmoeting, Ontspanning, Onderwijs en Opvoeding

Sociale Economie (klik hier voor Sociale Economie)
• Visie ontwikkeling op verbinding maatschappelijke uitdagingen met ondernemers, non-profitorganisaties, burgers
  en overheid; Maatschappelijk Verantwoord of Betrokken Ondernemen (MVO en MBO)
• MVO-makelaar/organiseren van allianties waardoor maatschappelijke meerwaarde ontstaat
• Organisatie werkconferentie periodieke bijeenkomsten
• Organisatie en leiding periodieke bijeenkomsten netwerkorganisatie
• Opzetten en ontwikkelen Pact MVO op lokaal/regionaal niveau met ondersteunend digitaal platform
• Concept ontwikkeling sociale onderneming (buurtsupers)
• Coauteur publicatie TNO Arbeid (Kwaliteit van Leven) over Sociale Economie in het gemeentelijk domein

Voor meer informatie over werkervaring Martin Penninga-Smith zie curriculum vitae.